Rydning ved Vidkær Ådal

Projektet omhandler rydning af tilgroningstruet hedeareal. Området er registreret som hede og indgår i økologisk forbindelse i Vidkær Ådal. På de gode hedepartier er der, i forbindelse med Aalborg kommunes naturkvalitetsplanlægning, registreret værdifulde plantesamfund med flere arter som bl.a. engelsk visse, håret visse, guldblomme og djævelsbid karakteristisk for en hede med god naturkvalitet. Heden har været under voldsom tilgroning, bl.a. har bævreasp bredt sig kraftig ligesom der findes beplantning med gran og fyr, desuden er eg flere steder ved at lukke til. Derudover er området registreret som potentielt levested for en lang række arter f.eks. odder, stor vandsalamander, bred vandkalv, kildevælds- og vindelsnegl osv. Rydningen suppleres med afgræsning.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhverstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet
   
    

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S