Døstrup Bæk

I et lokalt samarbejde mellem lodsejerne og dyreholdere vil rydning af opvækst, nyhegning og udskiftning af nedslidte hegn sikre den biologiske mangfoldighed i den lysåbne vældprægede ådal. 

Afgræsningen vil øge landskabsværdien ved at synliggøre bækkens slyngninger fra de lokale udsigtspunkter. Området rummer en meget fin rigkærs- og overdrevsvegetation med blandt andre majgøgeurt, kødfarvet køgeurt, engblomme og guldblomme. Den sjældne ynglefugl rød glente, der formodes at yngle i området, ses jævnligt fouragerende over ådalen: Bedre afgræsning forbedrer også vilkårene for denne nationale fokusart. 

Et tæt samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune, Agri Nord og områdets lodsejere og dyreholdere har sikret en betydelig forbedring af området.

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S