Ajstrup Bugt

Planlægning af afgræsning som naturpleje i strandengene ved Ajstrup Bugt.  Disse strandenge ligger i Natura2000 område og rummer mange naturværdier, herunder en af de få rastepladser for Lysbuget Knortegås. Hele bestanden fra nordøstgrønland og Svalbard i Norge overvintrer i Danmark eller passerer gennem Danmark på træk. Området er fuglebeskyttelsesområde på baggrund af yngleforekomster af Klyde og Alm. Ryle.

Området er imidlertid truet af tilgroning af især tagrør. Gennem målrettet koordinering og planlægning i samarbejde med lodsejere og dyreholdere vil Mariagerfjord Kommune, Randers Kommune, lodsejere og Agri Nord forsøge at planlægge og hjælpe til at arealer samles og hegnes i rationelle hegn.

Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen har deltaget i finansieringen af projektet.

   
   

 

 Tilmeld areal

Her kan du oprette din annonce


Her kan du købe og sælge dyr 
www.animalmarket.dk

 Søg areal

Her kan du søge arealer

 Tilmeld dyr

Her kan du oprette din annonce

 Søg dyr

Her kan du søge dyr til afgræsning

Ultimate Web A/S